Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7